Autodijagnostika

Auto Dijagnostika

Brza "Automatska" Dijagnostika

Osnovna dijagnostika kvarova pomoću kompjuterske opreme za autodijagnostiku. 

Koristi se za pristup računalu vozila kako bi očitali kodove grešaka (ukoliko su zabilježeni) u memoriji računala vozila ili očitali parametre rada i na taj način utvrdili ispravnost komponenata.

Ako znate koja je ispravna vrijednosti parametara potrebnih za normalan rad motora moguće je pronaći grešku i na temelju očitanih vrijednosti iako greška nije upisana u memoriju računala vozila.

Napredna Dijagnostika

Primjenjuje se kada automatska dijagnostika ne nalazi grešku koja je zabilježena u memoriji računala, a vozilo ima problema u radu.

Detaljnom dijagnostikom provjeravaju se parametri koji su bitni za ispravan rad motora i prateće opreme:

Usluge Picotech Dijagnostike

Picotech Dijagnostika je Napredna Sofisticirana Preciznija Sigurnija

Usluga Picotech

  • mjerenjem korisnosti svakog pojedinog cilindra u radu nam jednostavno i neinvazivno olakšava pronalaženje grešaka u radu motora. Vrlo je korisno za provjeru kod vozila koja koriste benzin i plin kao pogonsko gorivo jer usporedbom grafikona koji su rezultat mjerenja u radu motora na benzinu pa onda na plinu vrlo brzo i lako usporedimo da li je snaga pojedinog cilindra ista i na plinu i na benzinu.
  • mjerenje kompresije motora korištenjem posebnog dijagnostičkog programa koji na indirektan način izračunava istrošenost cilindara bez vađenja svječica (što se radi kod klasičnog mjerenja kompresije).
  • mjerenje snage akumulatora i elektropokretača prilikom pokretanja motora pokazuje kakvo je stanje uređaja za pokretanje motora: akumulatora, elektropokretača, alternatora i spojnih vodova.
  • analiza stanja podešenosti ispušnih i usisnih venzila, sustava za paljenje korištenjem posebnih senzora kojima se mjere promjene tlaka u ispuhu i usisu motora. Analiza dobivenih dijagrama pokazuje odstupanje podešenosti ventila kod svakog pojedinog cilindra.
  • analiza ispravnosti svih senzora bitnih za ispravan rad motora, pratećih sustava i opreme
  • analiza podataka koji putuju CAN linijama na vozilu što pomaže pri otklanjanju kvarova vazanih uz komunikaciju između uređaja i sustava na vozilu sa kontrolnom jedinicom (računalom vozila).

Opis  Usluge

Mjerenje Snage Cilindra Pojedinačno I Efikasnost U Ukupnom Radu Motora

Ovo mjerenje nam pokazuje sa koliko udjela svaki pojedini cilindar sudjeluje u ukupnom radu motora. Ukoliko motor koristi i plin za pogon, mjerenjm efikasnosti cilindra posebno na benzinu pa posebno na plinu. Usporedbom dobivenih rezultata vidi se radi li motor jednako na svakom gorivu i ima li kakvih problema u radu. Mjerenje se može primjeniti na sve motore sa unutarnjim izgaranjem koji imaju od 3 do 12 cilindra.

1) Slika prikazuje mjerenje efikasnosti cilindara u radu motora na benzin (Chevrloet Aveo 1150 ccm, 2006)

Mjerenje Snage Cilindra Pojedinačno I Efikasnost U Ukupnom Radu Motora

Na ovom primjeru vidljivo je da motor ima manju snagu pri radu na plinu što ukazuje na grešku u plinskom sustavu. Utvrđeno je da dva plinska injektora imaju neispravnost smanjenog protoka plina.

2) Slika prikazuje mjerenje efikasnosti cilindara istog motora u radu na plin (Chevrloet Aveo 1150 ccm, 2006)

Mjerenje Kompresije Motora

Ovo mjerenje se radi posebnim softverom preko stezaljki akumulatora. rezultat mjerenja je kompresija u svakom pojedinom cilindru prikazana pomoću grafikona i izražena u postocima (od 0-100%).

3) Slika prikazuje primjer mjerenja kompresije motora (Chevrolet Aveo 1150 ccm, 2006)

Ispitivanje Stanja Akumulatora I Elektropokretača

Primjena posebnog softvera omogućuje analizu rada elektropokretača, alternatora i stanje akumulatora prije paljenja, tijekom paljenja i nakon što motor upali. Rezultat mjerenja je kompjuterski ispis koji sadrži podatke o napunjenosti akumulatora, padu napona akumulatora prilikom paljenja te kvalitetu punjenja akumulatora nakon što motor upali. Na ispisu je vidljiv i broj okretaja elektropokretača prilikom paljenja (vrlo bitno kod dizelskih motora), i otpor namotaja elektropokretača.

4) Slika prikazuje primjer mjerenja kondicije akumulatora, elektropokretača i alternatora.

Ispitivanje Podešenosti i Stanja Ventila - Usisni i Ispušni

Priključenjem posebnog senzora na ispuh vozila i na usisnu granu motora moguće je analizirati podešnost ispušnih odnosno usisnih ventila motora. Prilikom analize i mjerenja “duty cycle”-a vidi se ima li neki ventil manji zazor od ostalih.

5)Slika prikazuje oscilograme ispušnih ventila

Ispitivanje Protoka Benziskih Injektora

Za motore koji su opremljeni vakumskim regulatorom pritiska goriva primjenjuje se metoda mjerenja pada tlaka goriva prilikom otvaranja pojedinog injektora. Rezultat je dobiveni oscilogram koji prikazuje protok svakog injektora posebno.

6) Slika prikazuje oscilogram protoka injektora 4 cilindričnog motora

Kontrola Faze Razvodnog Mehanizma

Ovim načinom moguće je pomoću podataka dobivenih sa senzora na ispuhu, usisu i digitalnog senzora pritiska na 1. cilindru točno utvrditi podešenost razvodnog mehanizma.

7) Slika prikazuje način ispitivanja ispravne podeševnosti razvodnog mehanizma