Autoplin - komponente

Plinski uređaj od A-Ž

Ovdje će biti objašnjene sve komponenete koje sadrži plinski uređaj za ubrizgavanje plina – mutipoint. Naravno, ovo je samo općeniti opis  za upoznavanje korisnika sa plinskim sustavom.

Prekidač plina: 

Nalazi se na konzoli na dohvat vozaču. Služi za odabir vrste goriva na koji želimo da motor radi. Na njemu se nalaze svjetleće oznake koje signaliziraju na kom gorivu motor trenutno radi. Također se nalazi i pokazivač količine plina u spremniku.

Plinsko računalo ili plinski ECU:

Plinsko računalo smješteno je u motornom prostoru.

Ima zadatak da isključi brizgaljke benzina dok motor radi na plinu i da uključuje brizgaljke plina.

Na plinski ECU spojen su i brizgaljke benzina koje ECU isključuje kada motor radi na plin.

Zadatak ECU plina je da  podatak koji “pročita” o trajanju ubrizgavanja benzina u datom trenutku obradi i sa izračunatom korekcijom uključi brizgaljke plina. Vrijeme potrebno za obradu tog podatka ovisi o brzini procesora plinskog ECU-a i nazivamo ga vrijeme kašnjenja.

Što je vrijeme kašnjenja manje plinski uređaj je kvalitetniji. Ovo je glavni razlog (uz brzinu plinskih brizgaljki) zašto svi plinski uređaji nisu u stanju kvalitetno upravljati radom motora na plinu kod viših EURO normi npr. 5 i 6.

Da plinski ECU prebaci rad motora na plin moraju biti zadovoljena tri uvjeta:

  1. Plinski ECU mora znati da motor radi
  2. Mora biti dosegnuta zadana temperatura isparivača
  3. Pritisak plina na injektorima mora biti iznad minimalnog koji je zadan u programu plina (najčešće između 5oo i 700 mb)

Plinski ECU ima i sigurnosni  zadatak da ukoliko dođe do bilo kakvog problema u radu motora na plinu automatski prebaci rad motora na benzin.

Plinski injektori:

Plinski injektori imaju zadatak isporučiti točno određenu količinu plina u zadanom vremenu u motor kako bi se osigurao rad motora kao i na benzinu uz poštivanje svi parametara rada motora i EURO norme..

Razlikuju se prema konstrukciji i brzini. Brzina injektora plina je vrlo važna jer o njoj ovisi točnost korekcije smjese koju traži benzinski ECU. Kod EURO 5 i 6 normi korekcija smjese radi se za svaki cilindar posebno i ako su plinski injektori spori korekcija smjese nije u traženoj količini za zadano vrijeme i dolazi do poremećaja parametara u radu motora i do paljenja “check” lampice tj. prijave neispravnosti smjese.

Brzina sporijih injektora je oko 4 ms a brzih oko 2,5 ms. Brzina injektora mjeri se od početka otvaranja do njegovog  potpunog zatvaranja.

Senzor pritiska plina:

Senzor pritiska (dalje SP) plina može biti zaseban ili u  kombinaciji sa senzorom podtlaka u jednom kučištu najčešće se u plinski krugovima i jedan i drugi nazivaju  “MAP” senzorom (što je u stvari pogrešno, ali ‘ajde udomaćilo se) zadatak mu je da mjeri pritisak plina koji je u injektorima plina. Podatak SP senzora plinski ECU uzima kao korektivni faktor u izračunu multiplikatora za vrijeme otvorenosti plinskih injektora. U sam SP senzor ugrađen je (najčešće) i senzor teperature plina koji se također koristi kao korektivni faktor.

Uz korektivni faktor podatak sa SP-a se koristi za automatsko prebacivanje rada motora sa plina na benzin u slučaju nestanka plina i isto tako za nemogućnost prebacivanja sa benzina na plin ako u spremniku nema plina.

“MAP” senzor:

MAP je skračenica od “Manifold Absolute Pressure” i označava senzor koji mjeri podtlak u usisnoj grani motora. Dok motor radi iza zaklopke gasa, u usisnoj grani stvara se podtlak budući da motor vuče/usisava zrak. Podtlak se mjeri u milibarima. Plinski ECU koristi MAP podatak za kretanje po mapi ubrizgavanja plina.

Filter plinske faze:

Nalazi se na cijevi dovoda plina od isparivača do injektora plina. Zadatak mu je spriječiti da fine čestice plinske prašine iz isparivača dospiju do injektora plina.

Isparivač:

Isparivač je uređaj u kome plin, koji u tekućem obliku dolazi iz spremnika isparava tj. prelazi u plinovito agregatno stanje.

Prilikom prelaska plina iz tekućine u plinovito stanje dolazi do naglog pada temperature za 25 stupnjeva. Kako bi se spriječilo zamrzavanje isparivača i vodova plina isparivač se mora zagrijavati i zato je spojen u krug  hlađenja motora.

Zadatak isparivača je da održava stalan radni tlak i temperaturu plina. Na isparivaču se još nalazi i senzor temperature koji mjeri temperaturu isparivača. Plinski ECU očitava tu temperaturu  i kada dosegne namješten prag prebacivanja prebaci na plin.

Spremnik plina:

Smješten je u zadnji kraj vozila. Izrađenje od čelika i može biti cilindričnog ili toroidalnog oblika.

Najčešće mjesto montaže je umjesto rezervne gume kako bi se i dalje mogao koristiti prtljažnik. Dimenzije spremnika su različite i mogu se prilagoditi za svako vozilo.

Multiventil:

Zovu ga još i višenamjenski uređaj. Montiran je na spremnik plina i ima više namjena:

  • omogućuje punjenje spremnika plinom
  • automatski zatvara izlaz plina prema priključku za punjenje
  • pomoću posebnog elektroventila propušta i zatvara izlaz plina prema isparivaču
  • automatski zatvara punjenje kada količina plina prilikom punjenja dosegne 80% kapaciteta spremnika
  • Pomoću sigurnosnog ventila ispušta višak plina ako tlak plina uslijed povećanja temperature dosegne 28 bara. (automatski se zatvara kada tlak padne ispod toga)
  • Automatski zatvara izlaz plina ukoliko dođe do puknuća cijevi prema isparivaču.
  • Na njemu je montiran i plovak koji preko posebnog senzora  šalje podatak o količini plina u plinski ECU.